Výbor pro zřízení pamětní desky Juliu von Sachsovi
Zápis ze schůze výboru, 23.4.2013
Pozvánka na schůzi Výboru, 23.4.2013

Omyly a poučení
(několik poznámek k dosavadní činnosti Výboru JvS)


Dosavadní činnosti Výboru lze s ohledem na zvolené koncepční předpoklady a jejich naplnění rozdělit do několika období.

Velká očekávání
Od počátku snah o uctění památky JvS (představa pamětní desky) na jaře roku 2010 se uvažoval širší česko-německý rámec takové události. Předpoklad vyslovený nejen s ohledem na společné universitní zázemí celé záležitosti, ale i jako výraz současné aktivní spolupráce v oblasti rostlinné biologie a na tomto základě i nabídka podílu na organizaci a zajištění sachsovské akce. Za samozřejmou součást se považovalo společné symposium/konference. Byly navázány kontakty s německou stranou a po jednání s institucionálními představiteli doporučeno považovat JvS Institute for Biosciences ve Würzburgu, vedený prof. Rainerem Hedrichem za partnera a kordinátora společných akcí. Při osobní návštěvě v dubnu 2011 (Albrechtová, Krekule) byla z německé strany akcentována představa mezinárodního symposia/konference, jež má představit současné horizonty vědeckých témat rozpracovaných JvS. Německá strana přislíbila zajistit organizační a finanční stránku konference a podílet se na její věcné náplni. Poněvadž je ústav nositelem dědictví JvS, bylo přislíbeno poskytnout dobové archiválie a reálie na společnou výstavu jako doprovodný program. Současně, díky vstřícnosti Masarykova ústavu a Archivu AV ČR byla provedena inventarizace odkazu JvS, který se nachází v majetku NM a jeho část posléze i využita v propagaci tohoto dědictví. Předběžné jednání s předsedou AV Drahošem, prof. Ivo Hánou předsedou Rady vědeckých společností, i zástupci universit a firemními organizacemi ukázala ochotu věcné podpory s tím, že tato může být poskytnuta až bude známa konečná podoba artefaktu, rozpočet nákladů a jeho umístění. Jednání s Fondem česko–německé budoucnosti ukázalo, že se tato nemůže podílet na vlastním zhotovení "památníku", ale může podpořit doprovodné akce. Sochař Jindřich Zeithamml, který úspěšně vytvořil pamětní desku prof. B. Němce přijal zadání. Předběžně se uvažovalo o podzimu 2012 jako reálném termínu pro celou "akci". S účastí domácích i zahraničních badatelů byl připraven (VII-IX 2011) program symposia/konference. Poněkud překvapivě byla aktivita pro uctění památky JvS negována představiteli Přírodovědecké fakulty UK. Teprve na schůzi proděkana Petra Folka s J. Krekulem (11.12.2011) bylo sděleno, že celá akce má být vnímána v širším rámci oceňování historicky významných osobností fakulty, jejichž „seznam“ i pořadí má být připraveno během následujícího období (půl roku). K tomu došlo v květnu 2012 (návrh, s vysokým oceněním JvS provedl T. Hermann). V prosinci 2011 při návštěvě prof. Hedricha v Praze (seminář na KEBRu) bylo projednáváno, vzhledem k nastálé situaci, i posunutí termínu společných akcí. Došlo k nepřijemnému zjištění, že si německá strana představuje zajištění symposia/konference z domácích (českých) zdrojů. Teprve na podzim loňského roku (2012) se mohlo znovu uvažovat o umístění a formě artefaktu JvS. Vzhledem k okolnosti že není k dispozici místo pro desku (příslušná zeď), bylo rozhodnuto o umístění nové formy (pylonu s nadpisem a bustou) v plenéru na prostranství zahrádce na levé straně od vchodu do hlavní budovy Viničná 5 (demonstrace na schůzi). Toto místo je spravováno KEBRem. Byla zhotovena maketa busty JvS.

Poučení
Rezignovat na širší rámec česko-německé aktivity. Soustředit se na časově uvolněnější dobu zhotovení artefaktu (konec 2013 až první měsíce 2014) a doprovodné akce v omezeném rozsahu plánovat až podle reálné situace dokončení. K závěrečnému aktu přizvat německé kolegy. Věcné i technické zajištění pak předmětem svolané schůze.

Jan Krekule, duben 2013


Bilance činnosti výboru v období říjen 2011 - únor 2012 (závěry a perspektiva)
Předpokládali jsme, že koncem loňského roku (2011), bude k dispozici konečná představa umístění a podoby pamětní desky JvS a v závislosti na tom i finální časování jejího odhalení s doprovodným programem symposia, výstavy a společenských akcí (září 2012). ...

Aktivity do 30. září 2011:
 • Ustavení výboru akce JvS
 • Zřízení webového portálu akce JvS v rámci ČSEBRu
 • S německou stranou (prof. R. Hedrich, univerzita Würzburg) dohodnout program česko německého symposia
 • Osobní poskytnutí informací o akci JvS a žádost o podporu: Prof. J. Volf, prorektor UK, prof. B. Gaš, děkan PřF UK, Prof. J. Drahoš, předseda AV ČR, prof. Ivo Hána, předseda Rady vědeckých společností
Aktivity do 31. října 2011:
 • Zvaní účastníků česko-německého symposia
 • Časový rozvrh akce JvS
 • Upřesnit rámec doprovodných aktivit:
  • výstava "archivalií" JvS
  • společenský večer
  • koncert
 • Spononzorské oslovení univerzit (Masarykova universita, Brno, UP Olomouc, JČU Č. Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha)- jednotný dopis
 • Sponzorské oslovení podnikatelských subjektů
Aktivity do 31. prosince 2011:
 • žádost finanční podpory z česko-německého fondu budoucnosti
Komentář : Pokus o shrnutí toho, co v akci JvS (=zřízení pamětní desky Julia von Sachse, zkusme tu zkratku používat) již v běhu, co má být dokončeno. Aktivity zatím rozloženy asymetricky. Lenka Dvořáková nositelem té webové stránky, Alena Míšková výstavy a části programu, s Janou Albrechtovou zkoušíme s Wurzbuergem usmlouvat program a kontaktovat domácí akademické instituce. V dalších krocích by se měly přidávat další hlasy organizátorského souboru. Věřím, že v příštím týdnu bude již k dispozici jako informátor a prostředník i webová stránka. Též vybídnutí k nabídnutí osobní spoluúčasti na těch aktivitách a prosba doplnit co zapomenuto či zanedbáno.
Jan Krekule
2011-2013 © Lenka Dvořáková